Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Sprva lnkov
 
 
 
 
Poet lnkov: 3 V
lnok 1 a 3 Strana 1 z 1
vod a histria

Kzelnk (predseda)
(1) Vtajte na strnkach letecko-modelrskeho klubu TOP GUN Bratislava - Devnska Nov Ves!
Tieto strnky s uren jednak lenom a hosom nho klubu ako aj irokej verejnosti zaujmajcej sa o lietanie rdiom riadench (RC) modelov lietadiel.
Njdete tu informcie o naich klubovch aktivitch, o naom modelrskom letisku a modeloch lietadiel, ako aj bazr a tipy pre modelrov.
Dfam, e obsah tchto strnok spln Vae oakvania a e ns budete navtevova pravidelne.

akujeme a prajeme pekn zitky!

Webmaster klubu
webmastertopgunsk

Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.
Kzelnk (predseda)
(2) Histria klubu
N letecko-modelrsky klub TOP GUN vznikol ako von zdruenie v aprli 2004 z iniciatvy zopr nadencov RC-litania, no predovetkm jej zakladajceho predsedu Rebel.

V sastnosti je u n klub registrovan na MV SR ako Obiansk zdruenie s nzvom TOP GUN club a tvor ho vye dvadsiatka riadnych lenov zdruenia (pozri Zoznam pilotov) pod vedenm trojlennho presednctva Kzelnk Jameson Miko (predseda, podpredseda a pokladnk).
Oficilne sme zaregistrovan vo Zvze Modelrov Slovenska Zvz Modelrov Slovenska ako i v Letecko-Raketo Modelrskej Asocicii Slovenska LERMAS pod licenciou SVK-64.
Sasou klubu je i modelrske letisko nachdzajce sa v lokalite Devnska Nov Ves, nealeko zvodu Volkswagen Slovakia (viac info v asti Kontakt).
lenovia klubu sa spolu s hosami klubu schdzaj pri kadej monej prleitosti na klubovom letisku (pozri as Akcie).
Nai lenovia disponuj pestrou vzorkou modelov, od rekreanch a po akrobatick polomakety litadiel a vrtunkov.

Predseda klubu
bosstopgunsk

Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.
Kzelnk (predseda)
(3) Fungovanie WEB-strnok klubu TOP GUN
Kadmu lenovi klubu som vytvoril prstupov konto pre prihlsenie sa do systmu.
Prihlsen uvatelia mu pridva prspevky (lnky) do jednotlivch tm (menu vavo).

Pre bliie informcie ma kontaktuj na adrese webmastertopgunsk.

Webmaster klubu

Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.
Poet lnkov: 3 Λ
lnok 1 a 3 Strana 1 z 1